Yksilö informaation vastaanottajana


Yksilö informaation vastaanottajana

Eläminen perustuu hyvin paljolti erilaisen informaation vastaanottamiseen sekä jakamiseen. Yksilö vastaanottaa omaan itseensä, mutta jakaa myös erilaista informaatiota ympäristölleen jo pelkästään yhden päivän aikana todella paljon. Itseään kehittäessä olisikin hyvä tarkastella sitä, minkälaista informaatiota itse päivittäin ottaa vastaan, mistä se koostuu ja minkälainen vaikutus sillä on omaan itseensä. Ulkopuolelta tuleva informaatio on kuitenkin yksi elämän suurimmista vaikuttajista yksilön henkilökohtaisen todellisuuden rakentumisessa. Siksi olisikin hyvä tutkia, miten informaatio vaikuttaa, miten siihen itse suhtautuu ja miksi. 

Informaation saapuminen kohti yksilöä, yksilön lähettämä informaatio itsensä ulkopuolelle.

Erilaisissa itsensä tuntemisen, itsensä kanssa elämisen sekä elämänhallintaan perehtyvissä menetelmissä ja metodeissa puhutaan paljon negatiivisista sekä positiivisista asioista.  Puhutaan siitä, miten on olemassa positiivisia ja negatiivisia ihmisiä, positiivisia ja negatiivisia asioita sekä positiivista ja negatiivista olemista. Tällainen tapa ajatella on hyvin mielenvikainen, koska ensinnäkin käsitteet positiivinen sekä negatiivinen voivat pitää sisällään eri ihmisille eri asioita. Toisekseen esimerkiksi ihmisen kohdalla ihminen voisi jonkin yksilön ajattelutapojen mukaan olla joiltain osin positiivinen, tai joiltain osin negatiivinen. Ei siis täysin positiivinen, tai täysin negatiivinen. Ja varsinkaan ihminen ei voi olla laajan kokonaisuutensa vuoksi vain toista. Tietysti riippuu paljon siitä, kuka asiaa ajattelee ja mistä näkökulmasta.

Positiivinen ja negatiivinen ovat hyvä esimerkki ääripäätyajattelusta. Positiivinen voi olla ihan yhtä hyvin osittain negatiivinen, kuin negatiivinen positiivinen. Tai aluksi ajateltuna positiivinen voisi vaikuttaa positiiviselta, ja tarkemman tarkastelun jälkeen muuttua negatiiviseksi. Tottakai siihen vaikuttaa se, miltä kantilta asiaa katsotaan.

Yksilö lajitteleekin vastaanottamansa informaation hyvin usein ”positiivisiin” ja ”negatiivisiin”, mutta myös ohjaa omaa toimintaansa näiden kahden käsitteen mukaan. Tällaisille äärikäsitteille voisi olla lempeämpiäkin vaihtoehtoja, kuten miellyttävät asiat ja epämiellyttävät asiat. Tämän lisäksi olisi hyvä ymmärtää, että hyvin harvoin ihmisissä tai asioissa on vain pelkästään miellyttäviä puolia, varsinkaan niin, että niitä voisi pelkästään itselle valita. Varsinkin ihmisissä, on jokaisessa olemassa miellyttävät, mutta myös epämiellyttävät puolensa, yksilölle itselleen, mutta myös yksilön ulkopuoliselle maailmalle. Siitä huolimatta, kuinka itse haluaa ajatella, mitä itselleen tai itsensä ulkopuolelle uskottelee.

Samalla tavalla myös informaatio yksilön ulkopuolelta yksilölle voi olla joko miellyttävää, epämiellyttävää, molempia tai ei kumpaakaan näistä. Samoin kun myös yksilön informaatio itsestään itsensä ulkopuolelle jotain kohtaan voi olla joko miellyttävää tai epämiellyttävää, molempia tai ei kumpaakaan näistä. Tähän siis vaikuttaa suuresti se, kuinka yksilö itse suhtautuu vastaanottamaansa informaatioon, ja kuinka kohde suhtautuu yksilön jakamaan informaatioon. Kysymys on kuitenkin loppujen lopuksi hyvin yksinkertaisesti seuraavasta.


Miten yksilö suhtautuu saapuvaan informaatioon –> kuinka vastaanottaja suhtautuu jaettuun informaatioon


Yleensä oma suhtautuminen informaatioon vaikuttaa siihen, miten informaatioon itse reagoi. Jos informaatio on miellyttävää, kuten vaikka kehu tai lempeä lauselma, reaktio voi tuoda mielihyvää. Jos informaatio on epämiellyttävää, kuten vaikka sanallinen solvaus tai uhka, tällöin reaktio voi olla mielipahaa tai pelon tunnetta. Reaktioon vaikuttaa paljolti se, miten itse suhtautuu kyseisiin asioihin. Pelon synnyttämä reaktio yksilössä voi siis lähettää hyvin samankaltaista informaatiota yksilöstä itsestään sen ulkopuolelle, jos informaatio ei muutu yksilössä. Ihanteellisin lopputulema olisikin, että informaatio saapuisi yksilöön, muuttuisi siellä ymmärryksen ja hyväksymisen kautta sellaiseksi asiaksi, josta on mahdollisuus luopua. Tällöin informaatioon ei olisi tarvetta regoida, ja asiasta luopuminen tapahtuisi yksilössä itsessään.

Informaation saapuminen yksilöön, informaation lähteminen yksilöstä.

Reagointia erilaisiin asioihin voi harjoittaa tutustumalla itseensä, omiin henkilökohtaisiin kipukohtiin sekä asioihin, jotka vaikuttavat ajatuksellisella tasolla päivittäisessä elämässä, ja joihin informaatio saattaa saapuessaan osua. Kun tällaiset asiat tulevat näkyviksi yksilössä itsessään, reagointi vähenee, koska sille ei ole tarvetta. Hyvin usein varsinkin epämiellyttäviin asioihin reagoiminen liittyy vahvasti ihmisen tarpeeseen puolustaa itseään, koska ihminen kokee olevansa jollain tasolla uhattuna. Jos ihminen ei koe uhkaa, ei tällöin ole myöskään tarvetta puolustautua. Tämän vuoksi myös turha reagointi jää tarpeettomaksi.

Yksinkertaisuudessaan yksilö vastaanottaa informaation, joka käy yksilössä itsessään ja yksilöllä on mahdollisuus valita, millaista informaatiota hän lähettää takaisin vai lähettääkö ollenkaan. Tällaisen tapahtumasarjan aikana yksilössä keskustelua käyvät tavat ajatella, tavat suhtautua sekä erilaiset tuntemukset, joita informaatio herättää. Jos itse on perillä näistä kaikista osa-alueista, ymmärtää sen, mistä mikäkin johtuu ja pystyy selvittämään asioiden syy- ja seuraussuhteen sekä linkittämään ne mahdollisiin tuntemuksiin, on silloin tietoinen itsessään tapahtuvista asioista ja mahdollisista reaktioista, joita tapahtumasarja mahdollisesti aiheuttaisi. Jäljelle jää vain valinta, kuinka nämä asiat itse kohtaa ja kuinka niihin yksilönä reagoi, siitä huolimatta mitä informaatio pitää sisällään.

Informaation saapuminen ja jääminen yksilöön.

Jos asian haluaa ajatella vielä yksinkertaisemmin, voisi siis ajatella yksilön vain vuorovaikuttavan erilaisten asioiden kanssa, siihen katsomatta, mikä on kenellekin miellyttävää ja epämiellyttävää. Asiat taas yksilössä itsessään vuorovaikuttavat keskenään, mikä luokin yleensä käsityksen ylipäätään siitä, mikä on yksilölle itselleen miellyttävää, ja mikä epämiellyttävää. Asioiden objektiivinen tarkastelu ja arvottamatta jättäminen jättää asiat kuitenkin vain pelkästään asioiksi.

Rakkain terveisin:
Anssi Miettinen

Kommentit

Suositut tekstit